El grup parlamentari Terceravia presenta un recurs contra l’admissió a tràmit del Projecte de pressupost pel 2022, ja que aquest no compleix la legislació vigent

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha formulat, aquest matí, prop de Sindicatura, un recurs contra l’admissió a tràmit del Projecte de Llei del pressupost per a l’exercici 2022, publicat al Butlletí del Consell General núm. 128/2021 de data 10 de novembre del 2021.

Els membres del grup parlamentari han presentat aquest recurs perquè Sindicatura deixi sense efecte l’admissió a tràmit el projecte de pressupost i retornar el projecte de Llei al Govern, per tal que torni a sol·licitar la seva admissió a tràmit però complint, aquesta vegada, els preceptes marcats en la vigent Llei general de les finances públiques.

Els consellers generals de Terceravia consideren que l’actual Projecte de Pressupost contravé l’article 18 del Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, ja que s’ha modificat la manera d’elaborar les ‘Fitxes d’Inversions’ i l’estructura pressupostària funcional, tal com admet el mateix Govern d’Andorra en la memòria que acompanya el present Projecte de pressupost.

Concretament ho fa, d’una banda, a la pàgina 428 de la memòria del Projecte de Pressupost de l’Administració General per l’exercici 2022, on s’indica que: “En l’elaboració per l’exercici del 2022 s’ha canviat de criteri per definir els projectes d’inversió, fins l’actualitat, es considerava, projecte d’inversió, la part d’inversió real d’un projecte. Amb aquesta consideració es generaven les fitxes d’inversions d’elements poc significatius generant molta informació poc útil. Amb el nou criteri, es defineix com a projecte d’inversió el projecte d’acord amb la seva finalitat amb independència de la naturalesa de la despesa que incorpora (despesa corrent i de capital)”.

I d’altra banda, pel que fa a la classificació funcional, ho indica a la pàgina 473 de la memòria del Projecte de Pressupost de l’Administració General per l’exercici 2022: “D’acord amb la Llei general de les finances públiques, la classificació funcional té cinc nivells (grup, funció, subfunció, programa i projectes). La COFOG es troba publicada a tres nivells. Per conjugar-ho, s’han adoptat els tres nivells de la COFOG i s’han desenvolupat els programes i els projectes a nivell de l’Administració general”.

Per aquests motius, el grup parlamentari considera que queda clar que s’han introduït unes modificacions importants en el projecte de Llei del pressupost per a l’exercici 2022 contravenint totes elles la vigent Llei general de les finances públiques.

Finalment, els consellers generals de Terceravia també exposen que, tal i com es presenta avui el projecte de Llei, al Consell General li és impossible complir el que preveu l’article 21 de la vigent Llei general de les finances públiques, ja que tal i com està presentat el Projecte de Llei controvertit, al Consell General li serà molt difícil, per no dir impossible, aprovar “els estats de despeses i dotacions a nivell de concepte, i de programa en el cas de despeses d’inversió”.

Consulta el recurs contra l’admissió a tràmit del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2022, aquí.