Terceravia esmena el Projecte de llei d’estacions de muntanya per garantir els drets del ciutadans, de les concessionàries i dels comuns, com a administracions públiques concedents

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents va entrar divendres 18 de març vint-i-tres esmenes al Projecte de llei d’estacions de muntanya de millora del text legislatiu, amb l’objectiu de garantir els drets dels ciutadans, de les empreses i entitats concessionàries i dels Comuns, en ser aquests últims les administracions públiques concedents.

D’una banda, a través d’una de les esmenes, el grup parlamentari eximeix de posseir el forfet als usuaris que transitin per camins comunals o per itineraris de gran recorregut, que es troben dintre del domini de l’estació de muntanya. Sempre i quan aquests camins no estiguin substituïts per camins alternatius per part de l’estació de muntanya i amb l’autorització de l’autoritat competent i portin aquests al mateix destí que el camí original. “Creiem que l’explotació i ús dels camins comunals i els GR’s no poden ser d’exclusivitat de l’explotador de l’estació de muntanya. El seu ús ha de ser públic i gratuït”, ha remarcat el conseller general de Terceravia encarregat d’efectuar les modificacions al text legal, Oliver Alis.

A més, el grup parlamentari Terceravia, amb la voluntat de garantir la màxima seguretat a les estacions de muntanya, ha efectuat una altra esmena, tot estipulant que la seguretat ha de ser garantida per l’explotador, així com els rescats, sempre i quan les condicions mèdiques, de seguretat i tècniques ho permetin. La formació política també inclou la obligació que l’explotador hagi de disposar del personal qualificat i del material necessari per desenvolupar aquestes obligacions.

“Pensem que la seguretat i els rescats, tot i ser matèries molt properes, s’han de tractar de diferent manera ja que altrament, es podria considerar que els rescats s’hagin de fer amb exclusivitat per part del personal de l’estació. En aquest sentit cal preveure que hi ha rescats que s’hagin de fer en col·laboració amb els serveis públics com són els cossos de seguretat i de salvament (policia i bombers) i l’helicòpter”, ha matisat Oliver Alis.

D’altra banda, i coneixedor de la realitat del país i de les demandes del sector, el grup parlamentari Terceravia ha introduït, també, una sèrie d’esmenes amb l’objectiu de garantir que els professionals que treballen a les estacions de muntanya i als serveis d’aquestes siguin qualificats i disposin de manera obligatòria del títol oficial homologat a Andorra, per al desenvolupament de les seves activitats professionals.

“Entenem que per poder exigir el màxim de qualitat en el servei i seguretat en el desenvolupament d’activitats, el personal de cada sector d’activitat ha de disposar de les titulacions professionals oficials. Aquest fet millorarà la imatge que l’usuari s’emportarà de la seva experiència en l’estació i de retruc del país, conduint així el sector cap a l’excel·lència turística”, ha indicat Oliver Alis.

En aquest sentit, el conseller general de Terceravia ha explicat que la voluntat del grup parlamentari és estendre, també, aquesta obligatorietat als guies de muntanya i els monitors que no pertanyen a l’entitat explotadora, però que desenvolupin la seva tasca a les estacions de muntanya. Els quals, segons el grup parlamentari no han de tenir autorització expressa de l’explotador, per poder desenvolupar la seva professió en els límits del domini, “sempre que no dificultin la pràctica de la resta d’activitats a la resta d’usuaris”, ha matisat Alis.

Així mateix, entre les modificacions introduïdes al text original, destaca també una referent a l’import de les sancions. “Entenem que un reglament sancionador no pot establir la quantia dels imports en relació amb la capacitat econòmica de l’infractor i per això hem suprimit l’apartat e) de l’article 43.1 del text de Govern”, ha explicat el conseller general de Terceravia.

Finalment, pel que fa a l’entrada en vigor del text, Oliver Alis ha conclòs dient que “vist que aquest projecte de llei va ser entrat a Sindicatura per la via d’urgència i entenent que la voluntat de Govern era que la seva plena aplicació sigui el més aviat possible, garantint a la disposició final primera que el text entri en vigor, en tot cas, abans de l’inici de la pròxima temporada d’hivern”.