Josep Baliellas

Josep Baliellas

Edat:
Data i lloc de naixement:
Formació:
Professió:
Experiència política:

Activitats temps lliure:
Un llibre:
Una cançó:
Una pel·lícula:
Un desig personal:
Un desig polític:
Xarxes socials: