Terceravia segueix demanant informació sobre l’Informe del Tribunal de Comptes del 2021

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, en la seva tasca de control a Govern, ha efectuat una demanda d’informació sobre l’Informe del Tribunal de Comptes del 2021.

D’una banda, el president del grup ha demanat obtenir una còpia dels treballs corresponents a l’auditoria de mandat per al període del 2016 al 2019 del Govern i de totes les entitats que en depenen, d’acord amb la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

Josep Pintat ha indicat que ho fa “ja que en les al·legacions de Govern a l’esmentat informe, de data 22 de febrer del 2022, s’indica que aquest document ‘es trametrà formalment, al més aviat possible, al Consell General i al Tribunal de Comptes’ però a data d’avui, el grup parlamentari Terceravia no en tenim coneixement”.

D’altra banda, el president del grup també ha demanat una còpia de l’informe on s’estableixen els treballs corresponents al control d’economicitat i eficiència de la despesa del Govern pel que fa a l’exercici 2020. Josep Pintat ha explicat que aquest “s’havia d’haver tramès, segons estipula la interventora del Govern a les seves al·legacions, de data 22 de febrer del 2022, de l’informe del Tribunal de Comptes corresponent a les fiscalitzacions dutes a terme durant el 2021, en els millors terminis possibles al Consell General i al Tribunal de Comptes. Una vegada més el grup parlamentari Terceravia no en té coneixement a data d’avui”.