Terceravia vol destinar part de la taxa turística a la professionalització i formació del sector

El conseller general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, ha entrat a tràmit sis esmenes al Projecte de llei reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA.

A través de les esmenes, el conseller general de Terceravia ha modificat l’articulat referent a la taxa turística, amb l’objectiu que els recursos provinents d’aquesta es destinin, també, a la formació tant per la gestió administrativa i econòmica d’empreses d’allotjaments turístics i de restauració, com en formació dels treballadors del sector. “Hem considerat adient invertir en professionalització i formació del sector”, ha indicat Joan Carles Camp.

Entre les esmenes també destaca la regulació del règim bed&breakfast, entès com a allotjament en domicilis particulars, amb servei d’esmorzar o sense. Una activitat que només s’accepta, segons les esmenes de Terceravia, com a establiment complementari d’allotjament turístic, en aquells establiments amb encant com cases pairals, bordes, habitatges unifamiliars d’alta qualitat, però que en cap cas s’accepta aquesta activitat en habitatges plurifamiliars. El conseller general de Terceravia ha argumentat que “el bed & breakfast de qualitat pot aportar un valor afegit a l’oferta turística actual”.

A més, el grup parlamentari Terceravia ha afegit un article per modificar l’article 42 de la Llei general de l’allotjament turístic, referent als serveis i preus, amb l’objectiu de prohibir la venda per sota del cost o sota el preu d’adquisió de productes o serveis oferts per les empreses d’allotjament turístic, amb la finalitat de no incórrer en actes de competència deslleial. Per que així sigui, el grup parlamentari, ha previst a través de l’esmena que el Govern publiqui via reglament els barem de preus mínims segons les categories dels establiments d’allotjaments turístics, el qual s’haurà d’actualitzar anualment. Joan Carles Camp ha explicat que “tal i com s’indica a l’exposició de motius, el sector turístic és un sector on hi ha una forta competència i cal establir mecanismes per garantir-ne la sostenibilitat”.

D’altra banda, entre les esmenes presentades a l’articulat, també destaca una que modifica l’article 44 dels Estatuts d’Andorra Turisme, amb l’objectiu que en qualsevol operació de crèdit, Andorra Turisme S.A. es regeixi obligatòriament segons les disposicions del ‘Capítol segon. Principis bàsics, de la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances publiques i d’estabilitat pressupostaria i fiscal’. “Cal garantir que s’apliqui la llei de finances públiques en aquells organismes i institucions que reben diners públics, com és el cas Andorra Turisme”, ha assegurat Joan Carles Camp.

Finalment, el grup parlamentari també ha entrat dues esmenes més amb l’objectiu d’assegurar que la taxa turística s’apliqui sobre les pernoctacions; i per evitar que s’interpreti que els explotadors directes sense intermediaris de fins a 2 HUT no puguin fer publicitat o comercialització del seu producte, a través de portals o agències dedicades a promoció i venda de serveis turístics.